Välkommen att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2025 och 2026

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television (SVT) som är sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.

SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar. Under en vecka genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 210 olika idrotter (grenar).

SM-veckan erbjuder RF:s medlemmar ett samlat SM-evenemang som ger en tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och ger medial uppmärksamhet samt synliggör mångfalden inom svensk idrott och dess samhällsnytta.

SM-veckan ska vara en unik upplevelse utöver det vanliga. Vi vill med SM-veckan skapa en folkfest med idrott i världsklass, upplevelser och underhållning samt erbjuda en arena för möten och innovation.

SM-veckan ska vara ett hållbart evenemang utifrån RF:s definition för hållbara idrottsevenemang – såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.

Den senaste sommarveckan som genomfördes arrangerades i Malmö 2019 (vecka 26/27). På grund av pandemin har sommarveckorna 2020 och 2021 ställts in men stora förhoppningar finns att kunna genomföra SM-veckan sommar i Linköping 2022. Redan utsedda värdstäder för SM-veckan sommar är Umeå 2023 och Västerås 2024.

Värdstad sommar 2025 och 2026

Vi söker en värdstad för SM-veckan sommar 2025 respektive 2026. Ange om er ansökan gäller för båda åren eller om ni begränsar er ansökan till ett specifikt år. Vi vill dock förtydliga att man endast kan bli utvald att arrangera en av de aktuella SM-veckorna. Det finns också en möjlighet för en värdstad att, i samråd med Riksidrottsförbundet (RF), förlägga en eller flera idrotter (grenar) på andra orter inom regionen.

Värdstaden ska erbjuda nedan två evenemangsområden (krav): 

 1. Ett centralt evenemangsområde på en central publik plats i city där vi kan bygga en tillfällig multiarena där ett antal idrotters SM-tävlingar kan avgöras. Det aktuella evenemangsområdet ska också inrymma ytor för ett eventområde som kan erbjuda plats för olika partneraktiveringar och kringevenemang (bilaga 1). Vi ser det som en fördel om det också går att etablera en så kallad ”citybana” i anslutning till det centrala evenemangsområdet för exempelvis SM-tävlingar i idrotter som cykel och rullskidor.
 1. Ett evenemangsområde innehållande en inomhus multisportarena där ett flertal idrotter kan avgöra sina SM-tävlingar. Det är en stor fördel om det också går att förlägga ett antal utomhusidrotter till inomhusarenan angränsande idrottsplatser, sportfält eller grönytor.

Redogör också för om ni som värdstad har möjlighet att erbjuda evenemangsområden för SM-rävlingar i bansimning och rallysprint (ej ett krav). Dessa idrotter är ur ett publikt- och TV-mässigt perspektiv potentiellt viktiga idrotter för konceptet SM-veckan sommar.  

 1. en simarena för SM-tävlingar i bansimning, se bilaga med aktuell kravspecifikation (bilaga 2)
 2. en tävlingsarena för ett SM i Rallysprint, se bilaga med aktuell kravspecifikation (bilaga 3)

Det är givetvis även intressant att ta del av naturliga områden som identifierar er stad där ett flertal SM-tävlingar kan avgöras, exempelvis i strand- eller vattenmiljö.  

Några viktiga utgångspunkter för er som värdstad är att ni:

 • Har lokala idrottsföreningar som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet (SF:et) har en egen idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att poängtera, att det är SF:et som ska göra en ansökan om att få delta med aktuella SM-tävlingar till RF
 • Har naturliga evenemangsområden med arenor som kan ta emot flera idrotter på en och samma plats. Detta för att skapa ett hållbart evenemang, en idrottslig folkfest, en optimal publikupplevelse på plats samt en bra och effektiv tv-produktion.
 • Har möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperioden v 26-28 alternativt vecka 32-34. Beslutet om vilken vecka som blir aktuell åligger RF och SVT.
 • Har logikapacitet motsvarande ca 8 000 gästnätter fördelat under veckan för idrotternas deltagare (aktiva, ledare och organisation) Erfarenheten säger att trycket är hårdast under helgen. Login kan bestå av allt från hotell till så kallad ”hard floor” på skolor i ett utbud som kan samordnas med kranskommuner. Det är också angeläget att idrotterna så väl som evenemangsorganisationen kan erbjudas logi utifrån en rimlig prisbild. Det är givetvis en fördel om ni redan i ansökningsfasen kan få hotellen att presentera en prisbild som de har för avsikt att hålla.
 • Har ett väl fungerande och utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s TV-produktion.
 • Gör denna ansökan i samråd med vårt RF-SISU distrikt.
 • Har beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan som värdstad för SM-veckan utifrån beskrivna förutsättningar.

Ekonomiskt åtagande:

Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden bör ha en avsatt kostnadsram för genomförandet på minst 7–8 miljoner kr.

Kostnadsramen enligt ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt beroende av värdstadens förutsättningar. Kostnadsramen innefattar bland annat:

 • fast rättighetsersättning till RF (700 000 kr)
 • kostnader för TV-grafik, etablering av SM-tävlingar med eventuella arenaanpassningar, stöd och service till SVT, logistik och transporter, regional marknadsföring av SM-veckan, citybranding samt möteskostnader.

Utöver detta tillkommer kostnader för en lokal projektledare samt personal/funktioner som förutom projektledaren ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Utifrån vår erfarenhet så bedömer vi att en projektledare ska finnas på plats 18 månader innan evenemangets genomförande. Rekryteringsprocess och rekrytering av lokal projektledare ska godkännas av RF.

I kostnadsramen ingår ej kostnader för kringevenemang som ej innefattar själva tävlingsprogrammet och ej heller de anpassningar i staden avseende tävlingsområdets SM-status för sim-SM om det skulle bli aktuellt enligt bilaga 2. 

 Vi behöver följande svar och underlag från er som ansöker:

 • Vad vill ni uppnå med evenemanget (bestående effekter)?
 • Om ni har en besöks- och eller evenemangsstrategi – hur kan SM-veckan bidra till den?
 • En beskrivning av potentiella evenemangsområden med tävlingsområden som kan samla flera idrotter (utomhus och inomhus). Det är givetvis även intressant att ta del av naturliga områden som identifierar er stad där ett flertal SM-tävlingar kan avgöras, exempelvis i strand- och vattenmiljö. Bifoga en idéskiss på vilka idrotter som kan bli aktuella inom respektive evenemangsområde inklusive centralt evenemangsområde och inomhus multiarena samt eventuell möjlig lösning för SM-tävlingar i bansimning och/eller SM-tävling i rallysprint enligt bifogade kravspecifikationer.
 • En karta eller skiss som visar hur tänkta evenemangsområden förhåller sig till varandra.
 • En kreativ idé hur SM-veckan kan utvecklas ytterligare, exempelvis genom att bli en idrottslig folkfest där SM-tävlingarna kompletteras med andra aktiviteter/festligheter som erbjuder fler målgrupper möjlighet att ta del av evenemanget. Hur ni kan integrera olika kringevenemang för att lyfta evenemanget SM-veckan (teman, nytänkande, koppling till andra evenemang).
 • I vilken del av kommunens organisation ser ni SM-veckans genomförandeorganisation?
 • En kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat. Vad gjorde ni extra bra? Hur jobbar ni med hållbara evenemang?
 • En beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer tas i anspråk för att skapa intresse kring SM-veckan.
 • En beskrivning av ert logiutbud samt logikapacitet.
 • En beskrivning av er tillgänglighet: resor till och från staden/orten.
 • Att RF-SISU distriktet står bakom denna ansökan.
 • Beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan om att vara värdstad för SM-veckan inklusive beslut om budget utifrån beskrivna förutsättningar.

Så här kommer ansökningsprocessen gå till

 • Brev skickas till samtliga kommuner 15 december 2021.
 • Sista ansökningsdag 1 juni 2022. Ansökan skickas till: [email protected] märkt med diarienummer 886/21-69
 • RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar.
 • Besked om eventuell fortsatt process till samtliga som sökt senast 17 juni 2022.
 • Besök av utvalda städer sker under augusti och september 2022.
 • Beslut om värdstad för SM-veckan sommar 2025 och 2026 kommer att meddelas senast 15 november 2022.
 • Avtal skrivs mellan RF och värdstad innan en ny värdstad utses officiellt.

Varmt välkommen med er ansökan!

Vid frågor kontakta:

Per Bergljung
Evenemangsansvarig SM-veckan
[email protected]
08-699 62 17