Välkommen att ansöka för värdskapet för SM-veckan vinter 2026 och 2027

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television (SVT) som är sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.

SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar. Under en vecka genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 72 specialidrottsförbund vilka representerar upp emot 210 olika idrotter (grenar). SM-veckan erbjuder RF:s medlemmar ett samlat SM-evenemang som ger en tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och ger medial uppmärksamhet samt synliggör mångfalden inom svensk idrott och dess samhällsnytta.

SM-veckan ska vara en unik upplevelse utöver det vanliga. Vi vill med SM-veckan skapa en folkfest med idrott i världsklass, upplevelser och underhållning samt erbjuda en arena för möten och innovation. SM-veckan ska vara ett hållbart evenemang utifrån RF:s definition för hållbara idrottsevenemang – såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.

Den senaste vinterveckan genomfördes i Skövde 2023. Kommande vintervecka arrangeras i Luleå/Boden 20-26 mars 2024 samt i Borås vintern 2025.

Värdstad vinter 2026 och 2027

Vi söker en värdstad för SM-veckan vinter 2026 respektive 2027. Ange om er ansökan gäller för båda åren eller om ni begränsar er ansökan till ett specifikt år. Vi vill dock förtydliga att man endast kan bli utvald att arrangera en av de aktuella SM-veckorna. Det finns också en möjlighet för en värdstad att, i samråd med RF, förlägga en eller flera idrotter (grenar) på andra orter inom regionen. Som värdstad för SM-veckan har ni stora möjligheter men ni förväntas också ta ett stort ansvar. Projektet startar upp ca 18-20 månader innan evenemangets genomförande.

Värdstaden ska erbjuda nedan två evenemangsområden (krav)

 • En skidstadion med möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Se Svenska Skidförbundets kravspecifikation för Skid-SM (längdskidåkning) nedan (bilaga 1)
 • En inomhus multisportarena eller motsvarande där ett flertal idrotter kan avgöra sina SM-tävlingar. Detta för att skapa ett hållbart evenemang, en idrottslig folkfest, en optimal publikupplevelse på plats samt en bra och effektiv tv-produktion.

Några viktiga utgångspunkter för värdstaden

 • Ha lokala idrottsföreningar som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet (SF) har en egen idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att poängtera, att det är SF:et som ska göra en ansökan om att få delta med aktuella SM-tävlingar till RF
 • Ha möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperioden vecka 2-6 eller vecka 11-13 beroende på planeringen av längdskidornas internationella tävlingsprogram. Beslutet om vilken vecka som blir aktuell åligger RF och SVT.
 • Ha logikapacitet motsvarande ca 6 000 gästnätter fördelat under veckan för idrotternas deltagare (aktiva, ledare och organisation). Erfarenheten säger att trycket är hårdast under helgen. Login bör bestå av allt från hotell till enklare boenden. Boendet bör finnas inom en radie av 30 km. Det är också angeläget att idrotterna så väl som evenemangsorganisationen kan erbjudas logi utifrån en rimlig prisbild. Det är givetvis en fördel att redan i ansökningsfasen få hotellen att presentera en prisbild de har för avsikt att hålla.
 • Ha ett väl fungerande och utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s TV-produktion.
 • Gör denna ansökan i samråd med RF-SISU distriktet.
 • Ha beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan som värdstad för SM-veckan utifrån beskrivna förutsättningar.

Ekonomiskt åtagande

Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden bör ha en avsatt kostnadsram för genomförandet på minst 8-10 miljoner kr. Kostnadsramen är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt beroende av värdstadens förutsättningar.

Kostnadsramen innefattar bland annat:

 • Fast rättighetsersättning till RF (750 000 kr)
 • Kostnader för TV-grafik, etablering av SM-tävlingar med eventuella arenaanpassningar, stöd och service till SVT, logistik och transporter, regional marknadsföring av SM-veckan, citybranding samt möteskostnader.

I kostnadsramen ingår ej kostnader för personal/funktioner (inklusive lokal projektledare) som ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Utifrån erfarenhet bedömer RF att en projektledare ska finnas på plats 20 månader innan evenemangets genomförande. Rekryteringsprocess och rekrytering av lokal projektledare ska godkännas av RF.

I kostnadsramen ingår ej kostnader för kringevenemang som ej innefattar själva tävlingsprogrammet eller de anpassningar som varit förutsättningar för SM-veckans placering i staden avseende tävlingsarenans SM-status för längdskidor enligt bilaga 1.

Följande underlag ska ingå i en ansökan:

 • Vad vill ni uppnå med evenemanget (bestående effekter)?
 • Om ni har en besöks- och eller evenemangsstrategi – hur kan SM-veckan bidra till den?
  • Beskriv era evenemangsområden:
  • En specifik beskrivning av evenemangsområdet för huvudidrotten längdskidor (skidstadion) gällande tävlingsarena, finns där plats för andra vinteridrotter och om möjligt ett större eventområde.
  • En beskrivning av er inomhus-multisportarena eller motsvarande där ett flertal idrotter kan avgöra sina SM-tävlingar, finns där plats för andra aktiviteter.
  • En beskrivning av andra potentiella evenemangsområden med tävlingsarenor som kan samla flera idrotter (utomhus och inomhus).
 • Bifoga en idéskiss på vilka idrotter som kan bli aktuella inom respektive evenemangsområde.
 • En karta eller skiss som visar hur tänkta evenemangsområden förhåller sig till varandra.
 • En kreativ idé hur SM-veckan kan utvecklas ytterligare, exempelvis genom att bli en idrottslig folkfest där SM-tävlingarna kompletteras med andra aktiviteter/festligheter som erbjuder fler målgrupper möjlighet att ta del av evenemanget. Hur ni kan integrera olika kringevenemang för att lyfta evenemanget SM-veckan (teman, nytänkande, koppling till andra evenemang).
 • I vilken del av kommunens organisation ser ni SM-veckans genomförandeorganisation?
 • En kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat. Vad gjorde ni extra bra? Hur jobbar ni med hållbara evenemang?
 • En beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer tas i anspråk för att skapa intresse kring SM-veckan.
 • En beskrivning av ert logiutbud samt logikapacitet.
 • En beskrivning av er tillgänglighet: resor till och från staden/orten.
 • Att RF-SISU distriktet står bakom denna ansökan.
 • Beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan om att vara värdstad för SM-veckan inklusive beslut om budget utifrån beskrivna förutsättningar.

här kommer ansökningsprocessen gå till

 • Brev skickas till samtliga kommuner 1 december 2023.
 • Sista ansökningsdag 3 maj 2024.
  Ansökan skickas till: [email protected] märkt med diarienummer 738/23
 • RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar.
 • Besked om eventuell fortsatt process till samtliga som ansökt senast 17 maj 2024.
 • Besök av utvalda städer sker under maj – juni 2024.
 • Beslut om värdstad för SM-veckan vinter 2026 och 2027 kommer att meddelas senast v.26, 2024. Avtal för påseende och godkännande mellan RF och värdstad skickas innan en ny värdstad utses officiellt.

Varmt välkommen med er ansökan!

Om ni vill att representant från RF kommer och träffar er och presenterar evenemanget så ser vi gärna på möjligheten att göra det. Hör av er till nedan kontakt vid intresse eller frågor.

För mer information kontakta

Maria Hallberg
Evenemangsansvarig SM-veckan, Riksidrottsförbundet
[email protected]
076-112 01 71