Välkommen att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2027 och 2028

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television (SVT) som är sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.

SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar. Under en vecka genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 72 specialidrottsförbund vilka representerar upp emot 210 olika idrotter (grenar).

SM-veckan erbjuder RF:s medlemmar ett samlat SM-evenemang som ger en tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och ger medial uppmärksamhet samt synliggör mångfalden inom svensk idrott och dess samhällsnytta.

SM-veckan ska vara en unik upplevelse utöver det vanliga. Vi vill med SM-veckan skapa en folkfest med idrott i världsklass, upplevelser och underhållning samt erbjuda en arena för möten och innovation.

SM-veckan ska vara ett hållbart evenemang utifrån RF:s definition för hållbara idrottsevenemang – såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.

Den senaste sommarveckan genomfördes i Umeå 2023. Kommande sommarvecka arrangeras i Västerås 2024. Det är också klart med värdstäder för SM-veckan sommar 2025 (Norrköping) och 2026 (Karlstad).


Värdstad sommar 2027 och 2028

Vi söker en värdstad för SM-veckan sommar 2027 respektive 2028. Ange om er ansökan gäller för båda åren eller om ni begränsar er ansökan till ett specifikt år. Vi vill dock förtydliga att man endast kan bli utvald att arrangera en av de aktuella SM-veckorna. Det finns också en möjlighet för en värdstad att, i samråd med RF, förlägga en eller flera idrotter (grenar) på andra orter inom regionen. Som värdstad för SM-veckan har ni stora möjligheter men ni förväntas också ta ett stort ansvar. Projektet startar upp ca 2 år innan evenemangets genomförande.

Värdstaden ska erbjuda nedan evenemangsområde (krav):

Samtliga nämnda bilagor hittar du längst ner på sidan.
 • Ett centralt evenemangsområde på en central publik plats i city där vi kan bygga en tillfällig multiarena där ett antal idrotters SM-tävlingar kan avgöras. Det aktuella evenemangsområdet ska också inrymma ytor för ett eventområde som kan erbjuda plats för olika partneraktiveringar och kringevenemang (bilaga 1).

Ett centralt evenemangsområde är viktigt för att skapa en idrottslig folkfest som attraherar en bred målgrupp och ger en optimal publikupplevelse på plats. Det möjliggör även en effektiv TV-produktion som gör att vi kan visa upp ett större utbud av idrotter med en vacker stadsmiljö som inramning.

Redogör om ni som värdstad har möjlighet att erbjuda något eller några av nedan evenemangsområden:

 • Nedan nämnda idrotter och evenemangsområden är ur ett publikt- och TV-mässigt perspektiv potentiellt viktiga idrotter för konceptet SM-veckan sommar men ej ett krav.
 • En så kallad ”citybana” för exempelvis SM-tävlingar i idrotter som cykel och rullskidor. Vi ser det som en fördel om den går att etablera i anslutning till det centrala evenemangsområdet, kravet ovan (bilaga 2).
 • En simarena för SM-tävlingar i bansimning, se bilaga med aktuell kravspecifikation (bilaga 3).
 • En tävlingsarena för SM-tävlingar i rallysprint, se bilaga med aktuell kravspecifikation (bilaga 4).
 • En inomhus sporthall/arena där ett flertal idrotter, exempelvis truppgymnastik eller danssport, kan avgöra sina SM-tävlingar med en publikkapacitet för ca 1500 åskådare. Det är en stor fördel om det även går att förlägga ett antal utomhusidrotter på till inomhusarenan angränsande idrottsplatser, sportfält eller gräsytor.
 • Det är givetvis även intressant att ta del av naturliga områden som identifierar er stad där ett flertal SM-tävlingar kan avgöras, exempelvis i park-, strand- eller vattenmiljö.

Nedan följer några viktiga utgångspunkter för värdstaden.

Värdstaden ska:

 • ha möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperioden vecka 23-28. Beslutet om vilken vecka som blir aktuell åligger RF och SVT.
 • ha beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan som värdstad för SM-veckan utifrån beskrivna förutsättningar.
 • ha logikapacitet motsvarande ca 8 000 gästnätter fördelat under veckan för idrotternas deltagare (aktiva, ledare och organisation). Erfarenheten säger att trycket är hårdast under helgen. Login bör bestå av allt från hotell till enklare boenden. Boendet bör finnas inom en radie av 30 km. Det är också angeläget att idrotterna såväl som evenemangsorganisationen kan erbjudas logi utifrån en rimlig prisbild. Det är givetvis en fördel att redan i ansökningsfasen få hotellen att presentera en prisbild de har för avsikt att hålla.
 • ha ett väl fungerande och utbyggt stadsnät (fiber) eller motsvarande som kan användas för SVT:s TV-produktion.
 • ha lokala idrottsföreningar som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet (SF:et) har en egen idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att poängtera, att det är SF:et som ska göra en ansökan om att få delta med aktuella SM-tävlingar till RF.
 • göra denna ansökan i samråd med aktuellt RF-SISU distrikt.

Ekonomiskt åtagande

Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden bör ha en avsatt kostnadsram för genomförandet på ca 10 miljoner kr.

Kostnadsramen enligt ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt beroende av värdstadens förutsättningar.

Kostnadsramen innefattar bland annat:

 • etablering, vilket den största delen går till, av respektive idrotts SM-tävlingar med diverse arenaanpassningar, där det centrala evenemangsområdet prioriteras.
 • kostnader för TV-grafik, stöd och service till SVT som t.ex. fiber, el och transporter, regional marknadsföring av SM-veckan, citybranding samt möteskostnader.
 • fast rättighetsersättning till RF (750 000 kr)

I kostnadsramen ingår ej kostnader för personal/funktioner (inklusive lokal projektledare) som ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Utifrån erfarenhet bedömer RF att en projektledare ska finnas på plats 20-24 månader innan evenemangets genomförande. Rekryteringsprocess och rekrytering av lokal projektledare ska godkännas av RF.

I kostnadsramen ingår ej kostnader för kringevenemang (folkfest) som ej innefattar själva tävlingsprogrammet eller de anpassningar som varit förutsättningar för sim-SM och rallysprint, tävlingsarenornas SM-status enligt bilagorna 3 och 4 om det skulle bli aktuellt.

Följande underlag ska ingå i en ansökan:

 • Vad vill ni uppnå med evenemanget (bestående effekter)?
 • Om ni har en besöks- och eller evenemangsstrategi – hur kan SM-veckan bidra till den?
 • Beskriv era evenemangsområden:
  • En beskrivning (inkl.ritning/skiss/bild med mått på disponibel yta) av ett centralt evenemangsområde på en central publik plats i city där vi kan bygga en tillfällig multiarena där ett antal idrotters SM-tävlingar kan avgöras, utgå från bilaga1 (krav).
  • En beskrivning av en så kallad ”citybana” för exempelvis SM-tävlingar i idrotter som cykel och rullskidor (ej ett krav).
  • En beskrivning av simarenan för SM-tävlingar i bansimning, om en sådan finns (ej ett krav).
  • En beskrivning av tävlingsarena för SM-tävlingar i rallysprint (ej ett krav).
  • En beskrivning av eventuell inomhus sporthall/arena där ett flertal idrotter kan avgöra sina SM-tävlingar, om en sådan finns (ej ett krav).
  • En beskrivning av andra potentiella naturliga områden som identifierar er stad där ett flertal SM-tävlingar kan avgöras, exempelvis i park-, strand- eller vattenmiljö (ej ett krav).
  • En idéskiss på vilka idrotter som kan bli aktuella inom respektive evenemangsområde.
  • En karta eller skiss som visar hur tänkta evenemangsområden förhåller sig till varandra.
 • En kreativ idé hur SM-veckan kan utvecklas ytterligare, exempelvis genom att bli en idrottslig folkfest där SM-tävlingarna kompletteras med andra aktiviteter/festligheter som erbjuder fler målgrupper möjlighet att ta del av evenemanget. Hur ni kan integrera olika kringevenemang för att lyfta evenemanget SM-veckan (teman, nytänkande, koppling till andra evenemang).
 • I vilken del av kommunens organisation ser ni SM-veckans genomförandeorganisation?
 • En kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat. Vad gjorde ni extra bra? Hur jobbar ni med hållbara evenemang?
 • En beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer tas i anspråk för att skapa intresse kring SM-veckan.
 • En beskrivning av ert logiutbud samt logikapacitet.
 • En beskrivning av er tillgänglighet: resor till och från staden/orten.
 • Att RF-SISU distriktet står bakom denna ansökan.
 • Beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens ansökan om att vara värdstad för SM-veckan inklusive beslut om budget utifrån beskrivna förutsättningar.

Ansökningsprocessen

 • Brev skickas till samtliga kommuner 31 januari 2024.
 • Sista ansökningsdag 28 juni 2024.
  Ansökan skickas till: [email protected] märkt med diarienummer 55/24
 • RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar.
 • Besked om eventuell fortsatt process till samtliga som ansökt senast 13 sep 2024.
 • Besök av utvalda städer sker under sep-okt 2024.
 • Beslut om värdstad för SM-veckan sommar 2027 och 2028 kommer att meddelas senast v.48, 2024. Avtal för påseende och godkännande mellan RF och värdstad skickas innan en ny värdstad utses officiellt.

Varmt välkommen med er ansökan!

Om ni vill att representant från RF kommer och träffar er och presenterar evenemanget så ser vi gärna på möjligheten att göra det. Hör av er till nedan kontakt vid intresse eller frågor.

För mer information kontakta

Maria Hallberg
Evenemangsansvarig SM-veckan, Riksidrottsförbundet
[email protected]
076-112 01 71